home | archief | Rechtspraak
Rechtspraak
21.12.2016
De 'visumrel' beheerst al enige tijd het nieuws. Twee problemen worden voortdurend door elkaar gehaspeld. Enerzijds is er de vraag of de staatssecretaris de rechtsstaat respecteert, anderzijds is er...
26.11.2015
MEETING - TOEGANG TOT HET RECHT OVER DE HERVORMING VAN DE RECHTSBIJSTAND   DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015 TE BRUSSEL 9u30 - 12u30   Programma:   9u30-9u40: Verwelkoming en voorstelling...
06.01.2012
De nieuwe Salduz-wet op de rechtsbijstand, die sinds 1 januari 2012 van kracht is, strookt volgens de Liga voor Mensenrechten niet met de Salduz-rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de...
30.09.2011
Noot bij vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 31 mei 2011, 21 ste Kamer, A.R. 2009/10831/A
26.08.2011
Arrest nr. 137/2011 van het Grondwettelijk Hof dd. 27 juli 2011 Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen:...
26.08.2011
Elke minderjarige krijgt het recht om door een rechter te worden gehoord in alle rechtszaken die te maken hebben met ouderlijk gezag, recht op huisvesting en recht op persoonlijke relaties. De...
26.08.2011
Wie wordt verhoord of wiens vrijheid wordt benomen, krijgt het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Het nieuwe amendement van de Senaat houdt in dat een verhoor zonder advocaat wel een...
26.07.2011
De Ligue des Droits de l'Homme diende op 1 maart 2010 een vernietigingsberoep in bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 30 november 2009 "houdende instemming met de Overeenkomst tussen de...
30.06.2011
Een welgekomen nieuwe vorm van internationale strafjustitie of een aanfluiting van internationale mensenrechtenstandaarden?
30.06.2011
Noot bij EHRM Sharon Horie t. Verenigd Koninkrijk, 1 februari 2011
26.06.2011
De Senaat heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de uitoefening regelt van het recht op bijstand door een advocaat dat verdachten hebben bij het eerste verhoor. Dat voorstel komt tegemoet aan het...
22.06.2011
Na ruim tien jaar doorbraak over wetsvoorstel Sabine de Bethune Persbericht CD&V senaatsfractie | Brussel - 14 juni 2011 Deze maand realiseerde de senaatscommissie Justitie een doorbraak over het...
30.03.2011
Onlangs verschenen de Faits et chifres 2010 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Die zijn indrukwekkend. Op 1 januari van dit jaar lagen zo’n 139.650 verzoeken op...
30.03.2011
Noot bij het arrest EHRM (GC) 21 januari 2011, M.S.S. t. België en Griekenland
30.03.2011
Noot bij het arrest R.v.St. 21 december 2010