home | archief | De Liga verzoekt de Raad van Europa en de VN om zich te buigen over Theo Francken in de ‘visumzaak’
22 december 2016
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend
De Liga verzoekt de Europese Commissaris voor Mensenrechten en VN Rapporteur zich te buigen over Theo Francken in de zogenaamde ‘visumzaak’

De Liga verzoekt de Raad van Europa en de VN om zich te buigen over Theo Francken in de ‘visumzaak’

De Liga voor Mensenrechten en de Franstalige zusterorganisatie Ligue des Droits de l'Homme verzoeken in een gezamenlijk schrijven de Europese Commissaris voor Mensenrechten en de Speciale Rapporteur inzake de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten zich te buigen over het optreden van staatssecretaris Theo Francken in de zogenaamde ‘visumzaak’ van een Syrisch gezin.

De Liga voor Mensenrechten mengt zich vanzelfsprekend niet in het juridische debat dat nog ten gronde moet worden gevoerd. De Raad van State behoort na te gaan of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen correct heeft geoordeeld door de staatsecretaris, bij wijze van voorlopige maatregel, te verplichten een visum voor drie maanden af te leveren. In afwachting daarvan, en los van de opgelegde dwangsommen, blijft de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitvoerbaar.

Dat een staatssecretaris, als vooraanstaand lid van de uitvoerende macht halsstarrig weigert een beslissing van een onafhankelijke rechter uit te voeren, betekent een ernstige aantasting van de uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat. De overheid dient het goede voorbeeld te geven, zoniet brengt dit het vertrouwen van de burger in fundamentele rechten – o.a. een eerlijk proces, een onpartijdige rechter - aan het wankelen. De overheid mag de scheiding van de machten niet tarten en de belastingbetaler niet op laten draaien voor dwangsommen die nota bene dienen om de uitvoering van rechterlijke beslissingen te bespoedigen en niet om ze af te kopen.

Wij hopen dat bovenvermelde internationale instanties het optreden van staatssecretaris Theo Francken onder de loep nemen in het licht van de in het geding zijnde mensenrechten.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht