home | archief | Gezocht: bestuurder (m/v)
15 januari 2014
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Gezocht: bestuurder (m/v)

In maart 2014 verkiest de Algemene Vergadering van de Liga voor Mensenrechten een nieuwe Raad van Bestuur. We zoeken geëngageerde kandidaat bestuurders (m/v) die deel willen uitmaken van onze Raad van Bestuur.

Wie is de Liga voor Mensenrechten?

De Liga voor Mensenrechten is een mensenrechtenorganisatie.
Burger- en mensenrechten behoren tot de basis van onze vrije en democratische samenleving. De Liga voor Mensenrechten bewaakt en promoot mensenrechten in België. We bevorderen de naleving in de praktijk en vergroten het kritisch bewustzijn bij overheden, bedrijven, organisaties, gemeenschappen en individuen. Waar nodig klagen we schendingen juridisch aan.

We focussen op vier thema’s: vrijheid & veiligheid, privacy, detentie en discriminatie.

De Liga voor Mensenrechten is een sociaal-culturele beweging.
We informeren, sensibiliseren en engageren a.h.v. de sociaal-culturele methodiek. De Liga voor Mensenrechten wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse overheid. We ressorteren onder het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De Liga voor Mensenrechten is een vzw.
De Algemene Vergadering keurt de strategische lijnen goed zoals geformuleerd in het Beleidsplan en het Voorgangsrapport. De Raad van Bestuur is het hoogste uitvoerende orgaan en ziet toe op de uitvoering van deze strategische planning.

Financiële uitdaging

De overheid snoeit in haar uitgaven, ook in de subsidies voor de sociaal-culturele sector. Een sterk financieel beleid uitstippelen is cruciaal: het efficiënt inzetten van de middelen, fondswerving, sponsoring, giften, projectsubsidie,… Personen met financiële kennis en/of ervaring die zetelen in de Raad van Bestuur zijn een must.

Geef de toekomst mee vorm

In 2016 start een nieuwe beleidsperiode. Hiervoor wordt een nieuw Beleidsplan 2016- 2020 opgesteld. Een ideaal moment om de toekomstige werking van de Liga uit te bouwen: huidige maatschappelijke uitdagingen detecteren, strategische antwoorden formuleren, hedendaagse organisatiestructuren opnemen,…

Profiel van bestuurder

De Raad van Bestuur is het hoogste uitvoerende orgaan. Het Beleidsplan, het Voortgangsrapport, het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk en de sociaal-culturele methodiek zijn de richtlijnen van de Raad van Bestuur.

In het kader van de diversiteit van de Raad van Bestuur zoeken we geëngageerde personen met verschillende competenties, achtergronden en ervaringen. Herken je jezelf in één of meerdere van onderstaande omschrijvingen, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken:

 • je kent de Liga voor Mensenrechten (of leert deze kennen) en onderschrijft onze visie, missie en doelstellingen
 • je hebt voeling, kennis en/of ervaring met burger- en mensenrechten in België en Europa
 • je hebt een visie op actuele maatschappelijke uitdagingen op vlak van vrijheid & veiligheid, privacy, detentie en discriminatie
 • je hebt kennis van en/of ervaring met sociaal-cultureel werk en de sociaal- culturele methodiek
 • je hebt kennis over en/of ervaring met informeren, sensibiliseren en maatschappelijk engageren
 • je hebt financiële kennis en/of ervaring (financiële analyse, begroting, diversifiëren van de inkomsten,…)
 • je hebt kennis over en/of ervaring in fondswerving, sponsoring, giften en (project)subsidies
 • je hebt juridische kennis, meer bepaald op vlak van burger- en mensenrechten en de thema’s vrijheid & veiligheid, privacy, detentie en discriminatie
 • je hebt kennis van en inzicht in de politieke besluitvorming in België
 • je kan strategisch plannen, hebt organisatorisch inzicht en bent besluitvaardig
 • je hebt bestuurservaring
 • je hebt een netwerk dat je kan aanspreken voor de Liga

Je beschikt ook over de nodige tijd om je aan de bestuursopdracht te wijten en je bent lid van de Liga.

Om lid te zijn van de Raad van Bestuur moet je eerst lid worden van de Algemene Vergadering. De huidige Algemene Vergadering verkiest haar nieuwe leden.

De Raad van Bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van twee jaar. De leden van de Raad van Bestuur zijn herkiesbaar. Het mandaat is onbezoldigd.

De Raad van Bestuur komt iedere eerste maandag van de maand samen in Gent (20u-22u).

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en in voorkomend geval, één of meerdere ondervoorzitters. Samen met de coördinator en eventueel één extra lid van de Raad van Bestuur vormen zij het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur komt één maal per maand samen, twee weken voor de Raad van Bestuur, op het kantoor van de Liga voor Mensenrechten.

Praktisch

Wil je je kandidaat stellen als bestuurder van de Liga voor Mensenrechten?
Stuur ons vóór 12/02/2014 een korte motivatie en je cv. Vermeld ook of je je kandidaat stelt voor de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en/of het Dagelijks bestuur.

Stuur je kandidatuur schriftelijk naar

Liga voor Mensenrechten vzw
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent

Of per mail naar info@mensenrechten.be.

Wens je meer informatie?
Mail ons of bel:09/223.07.38.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht