home | archief | Oproep aan wie zich wil engageren bij de Liga voor Mensenrechten
05 februari 2016
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Oproep aan wie zich wil engageren bij de Liga voor Mensenrechten

Respect voor mensenrechten vormt de basis voor onze vrije en democratische samenleving. Dat respect is niet verworven en verdient onze constante aandacht. Denk aan inbreuken op onze privacy, de toestand in onze gevangenissen of onrechtvaardige nieuwe wetgeving. De voorbije maanden is de uitdaging er niet minder op geworden: de aanpak van de terreurdreiging bedreigt op zijn beurt onze vrijheid en democratie.

Daarom is een sterke Liga voor Mensenrechten meer dan ooit nodig. Om de maatschappelijke uitdagingen meer en beter aan te gaan, heeft de Liga zich intern gereorganiseerd. Zowel de inhoudelijke werking, het bewegingswerk als de interne organisatie krijgen een flinke boost. De Liga is op zoek naar geëngageerde mensen om in deze nieuwe structuur de handschoen voor mensenrechten op te nemen.

Op de algemene vergadering van maandag 21 maart 2016 om 20 u vinden de verkiezingen plaats om de mensen aan te duiden in de nieuwe structuren van de Liga.

De Liga roept u warm op om (opnieuw) lid te worden van de Algemene Vergadering (AV). In de AV ontmoeten de Ligaleden elkaar en wordt de Liga aangestuurd. De AV komt 2 keer per jaar samen.

Leden van de AV kunnen hun engagement binnen de Liga ook verder gericht vorm geven in een of meer van de volgende nieuwe organen:

Wie zich wil engageren voor het inhoudelijke debat over mensenrechten en de standpuntbepaling van de Liga, kan zich kandidaat stellen voor de LigaRaad. De LigaRaad is het nieuwe orgaan van de Liga dat bevoegd is voor de inhoudelijke koers- en standpuntbepaling en het lobbywerk. De LigaRaad wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Liga en vergadert minstens zeswekelijks.

Wie zich wil engageren voor het mobiliserende en sensibiliserende werk van de Liga, en de brug wil slaan naar onderwijs, andere organisaties en de samenleving, kan zich kandidaat stellen voor de BewegingsRaad. De BewegingsRaad beslist over educatie en vormingsactiviteiten, en geeft vorm aan het vrijwilligers- en communicatiebeleid. De BewegingsRaad wordt voorgezeten door de Bewegingssecretaris van de Liga en vergadert minstens zeswekelijks.

Zij die zich engageren bij de Liga om organisatorische ondersteuning en sturing te bieden aan de organisatie, kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd voor financieel beleid, beleidsplanning en –rapportage, personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. De Raad van Bestuur is ook de spil bij de coördinatie en afstemming van alle activiteiten van de Liga in functie van het beleidsplan en de begroting. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Algemeen Secretaris van de Liga en bestaat uit maximaal acht personen (waaronder de Voorzitter en de Bewegingssecretaris) en vergadert minstens maandelijks.

Op de AV van 21 maart worden de leden van de AV, de LigaRaad, de BewegingsRaad en de Raad van Bestuur verkozen. Ook de functies van Voorzitter, Bewegingssecretaris en algemeen Secretaris worden die avond ingevuld.

De Liga streeft ernaar dat haar bestuursorganen een zo goed mogelijke afspiegeling zouden zijn van de diversiteit in de samenleving, en moedigt daarom mensen van diverse genderidentiteit, leeftijd en afkomst aan om zich kandidaat te stellen.

Stuur voor 7 maart 2016 uw kandidatuur voor uw (hernieuwd) lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de Liga voor Mensenrechten via e-mail naar dorine@mensenrechten.be.

De Liga kijkt ook uit naar uw kandidatuur voor de LigaRaad, BewegingsRaad en/of Raad van Bestuur die op dezelfde manier kan worden ingediend, vergezeld van een korte motivatie.

Gelieve ook aan te geven of u kandidaat bent om de functie van Voorzitter, Bewegingssecretaris of Algemeen Secretaris op te nemen.

Leden van de AV kunnen hun engagement binnen de Liga ook verder gericht vorm geven in een of meer van de volgende nieuwe organen:

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht