home | archief | Toepassing van de rechten van het kind in het Vlaams basisonderwijs
26 juni 2014
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend
Casestudy van ‘kinderrechtenscholen’

Toepassing van de rechten van het kind in het Vlaams basisonderwijs

Auteur Hilde De Vleeschouwer

In tijden van toenemende repressie tegen kinderen en de overlast die ze overal schijnen te veroorzaken, klinken er ook positieve signalen, onder meer vanuit het onderwijsveld. Vijf Vlaamse basisscholen uit verschillende netten en regio’s mogen zich (weldra) ‘Kinderrechtenschool’ noemen. Dit label is de bekroning van een tweejarig traject onder begeleiding van Plan België en VORMEN vzw. Hilde De Vleeschouwer (Universiteit Antwerpen) onderzocht voor haar masterproef in de opleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen wat een ‘kinderrechtenschool’ in de praktijk inhoudt en werkte een denkkader uit voor belangstellende scholen.

Kinder- en mensenrechten als opdracht voor het onderwijs

Uit het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (verder IVRK) kan voor elkeen die met kinderen in aanraking komt de verplichting worden afgeleid om de rechten van deze kinderen te respecteren en in hun belang te handelen. Bovendien voorziet het IVRK voor mensen in het onderwijs een bijkomende opdracht, namelijk het correct informeren van kinderen over hun rechten. In Vlaanderen moeten erkende scholen in het geheel van hun werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder eerbiedigen. Hoe ze dit in de praktijk kunnen waarmaken, staat nergens concreet en helder uitgelegd.

Kinderrechtenscholen als antwoord?

Het project rond de uitbouw van ‘kinderrechtenscholen’ is oorspronkelijk een initiatief van Plan België en VORMEN vzw die als kinderrechtenpartners scholen begeleiden om een op  kinderrechten gebaseerde werking uit te bouwen. Deze organisaties helpen schoolteams inzicht te verwerven in de totaalopdracht die in het IVRK vervat zit en ondersteunen hen in de realisatie van deze opdracht. Na een geslaagd traject kent Plan België het label ‘kinderrechtenschool’ toe dat aangeeft dat de school erin slaagt een kinderrechtencultuur te creëren en in de dagdagelijkse werking de kinderrechten vorm geeft. Vanuit dit gegeven groeide de vraag of in het concept ‘kinderrechtenscholen’ mogelijk de sleutel ligt voor het vervullen van de maatschappelijke opdracht tot het eerbiedigen van de rechten van het kind in het geheel van de schoolwerking. Deze vraag vormde dan ook de basis van het voorliggend onderzoek.  

Abbonneer je op TvMR - Tijdschrift voor Mensenrechten (2014#1) en lees het hele artikel...

Dit artikel werd in TvMR gepubliceerd i.h.k.v. de Studentenprijs van de Liga voor Mensenrechten.

Handelt jouw Bachelor- of Masterproef over een mensenrechterlijk thema?
Mail ze vóór 31 augustus 2014 samen met een daaruit herleid publiceerbaar artikel naar info@mensenrechten.be.
Het artikel mag maximaal 21.000 tekens tellen, inclusief spaties en voetnoten. Je maakt kans op een publicatie in TvMR of FATIK en een geldprijs van 500 euro. De Bachelor- of Masterproeven uit het vorige (2012-2013) of huidige (2013-2014) academiejaar mogen ingediend worden. De winnaar zal in december bekend gemaakt worden tijdens de uitreiking van de ‘Prijs voor Mensenrechten’. 

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht